เมนู

*เล่มที่ 39 หน้า 1

สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
นิทฺเทสวณฺณนา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
มหานิทฺเทสวณฺณนา
อฏฺฐกวคฺควณฺณนา

ปุราเภทสุตฺตนิทฺเทสวณฺณนา
ทสเม ปุราเภทสุตฺตนิทฺเทเส กถํ ทสฺสีติ อิมสฺส สุตฺตสฺส
อิโต ปเรสญฺจ ปญฺจนฺนํ กลหวิวาทจูฬวิยูหมหาวิยู(๑)หตุวฏกอตฺต-
ทณฺฑสุตฺตานํ สมฺมาปริพฺพาชนียสุตฺตวณฺณนายํ วุตฺตนเยเนว
สามญฺญโต อุปฺปตฺติ เวทิตพฺพา ฯ วิเสสโต ปน ยเถว ตสฺมึ
มหาสมเย ราคจริตเทวตานํ สปฺปายวเสน ธมฺมํ เทเสตุํ นิมฺมิต-
พุทฺธํ (๒) อตฺตานํ ปุจฺฉาเปตฺวา สมฺมาปริพฺพาชนียสุตฺตนฺตมภาสิ (๓)
เอวํ ตสฺมึเยว มหาสมเย กึ นุ โข ปุรา สรีรเภทา
กตฺตพฺพนฺติ อุปฺปนฺนจิตฺตานํ เทวตานํ จิตฺตํ ญตฺวา ตาสํ
อนุคฺคหตฺถํ อฑฺฒเตฬสภิกฺขุสตปริวารํ นิมฺมิตพุทฺธํ อากาเสน
อาเนตฺวา เตน อตฺตานํ ปุจฺฉาเปตฺวา อิมํ สุตฺตมภาสิ ฯ
กถํ พุทฺธา นาม มหนฺตา เอเต สตฺตวิเสสา สยํ (๔)
# ๑. ม. ...จูฬพฺยูหมหาพฺยูห... ฯ เอวมุปริปิ ฯ ๒.ม. นิมฺมิตพุทฺเธน ฯ
# ๓. ม. ขุ. สุ. ๒๕/๓๓๑/๓๙๕ ฯ ๔. ม. ยํ ฯ