เมนู

เล่มที่ 35 หน้า 1

ปญฺญาสนิปาตวณฺณนา

นฬินิกาชาตกํ
อุทฺทยฺหเต ชนปโทติ อิทํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ปุราณทุติยิกาปโลภนํ อารพฺภ กเถสิ ฯ
กเถนฺโต จ ตํ ภิกฺขุํ เกน อุกฺกณฺฐาปิโตสีติ ปุจฺฉิตฺวา
ปุราณทุติยิกายาติ วุตฺเต เอสา โข ภิกฺขุ ตว อนตฺถการิกา
ปุพฺเพปิ ตฺวํ เอตํ นิสฺสาย ฌานา ปริหายิตฺวา มหาวินาสํ
ปตฺโตสีติ วตฺวา อตีตํ อาหริ ฯ
อตีเต พาราณสิยํ พฺรหฺมทตฺเต รชฺชํ กาเรนฺเต โพธิสตฺโต
อุทิจฺจพฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต อุคฺคหิตสิปฺโป
อิสิปพฺพชฺชํ ปพฺพชิตฺวา ฌานาภิญฺญา นิพฺพตฺเตตฺวา หิมวนฺตปฺปเทเส
วาสํ กปฺเปสิ ฯ อลมฺพุสาชาตเก วุตฺตนเยเนว ตํ ปฏิจฺจ เอกา มิคี
คพฺภํ ปฏิลภิตฺวา ปุตฺตํ วิชายิ ฯ อิสิสิงฺโคเตฺววสฺส นามํ อโหสิ ฯ
อถ นํ ปิตา วยปฺปตฺตํ ปพฺพาเชตฺวา กสิณปริกมฺมํ อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ
โส น จิรสฺเสว ฌานาภิญฺญา นิพฺพตฺเตตฺวา ฌานสุเขน กีฬิ โฆรตโป
ปรมตโป ปรมาภิชิตินฺทฺริโย (1) อโหสิฯ ตสฺส สีลเตเชน สกฺกสฺส ภวนํ
กมฺปิ ฯ สกฺโก อาวชฺเชนฺโต การณํ ญตฺวา อุปาเยนสฺส สีลํ
ภินฺทิสฺสามีติ ตีณิ สํวจฺฉรานิ สกลกาสิกรฏฺเฐ วุฏฺฐึ นิวาเรสิ ฯ
# 1. ม. ปรมธิตินฺทริโย ฯ