เมนู

เล่มที่ 31 หน้า 1

ติกนิปาตชาตกฏฺฐกถา
สงฺกปฺปวคฺควณฺณนา
สงฺกปฺปราคชาตกํ
สงฺกปฺปราคโธเตนาติ อิทํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
อุกฺกณฺฐิตภิกฺขุํ อารพฺภ กเถสิ ฯ
สาวตฺถีนครวาสี กิเรโก กุลปุตฺโต สตฺถุ (1) สาสเน อุรํ
ทตฺวา ปพฺพชิตฺวา เอกทิวสํ สาวตฺถิยํ ปิณฺฑาย จรนฺโต
เอกํ อลงฺกตปฏิยตฺตํ อิตถึ ทิสฺวา อุปฺปนฺนกามราโค
อนภิรโต วิจรติ ฯ ตเมนํ อาจริยุปชฺฌายาทโย ทิสฺวา
อนภิรติการณํ ปุจฺฉิตฺวา วิพฺภมิตุกามภาวมสฺส ญตฺวา อาวุโส
สตฺถา นาม ราคาทิกิเลเส สํหาเรตฺวา (2) ทเมตฺวา สจฺจานิ
ปกาเสตฺวา โสตาปตฺติผลาทีนิ เทติ เอหิ ตํ สตฺถุ สนฺติกํ
เนสฺสามาติ อาทาย อคมํสุ สตฺถารา จ กินฺนุโข ภิกฺขเว
อนิจฺฉมานกญฺเญว ภิกฺขุํ คเหตฺวา อาคตตฺถาติ วุตฺเต ตมตฺถํ
อาโรเจสุํ ฯ สตฺถา สจฺจํ กิร ตฺวํ ภิกฺขุ อุกฺกณฺฐิโตติ
ปุจฺฉิตฺวา สจฺจนฺติ (3) วุตฺเต กึการณาติ ปุจฺฉิ ฯ โส ตมตฺถํ
อาโรเจสิ ฯ อถ นํ สตฺถา อิตฺถิโย นาเมตา ภิกฺขุ ปุพฺเพ
# 1. ม. อยํ ปาโฐ นตฺถิ ฯ 2. ม. กามราคาทิกิเลสปีฬิตานํ
# กิเลเส กาเรตฺวา ฯ 3 ม. สจฺจํ ภนฺเตติ ฯ