เมนู

*เล่มที่ 30 หน้า 1

ทุกนิปาตวณฺณนา
ทฬฺหวคฺควณฺณนา

ราโชวาทชาตกํ ฯ
ทฬฺหํ ทฬฺหสฺส ขิปตีติ อิทํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
ราโชวาทํ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โส เตสกุณชาตเก(๑) อาวิภวิสฺสติ ฯ เอกสฺมึ ปน ทิวเส
โกสลราชา เอกํ อคติคตํ ทุพฺพินิจฺฉยํ อฏฺฏํ (๒) วินิจฺฉินิตฺวา
ภุตฺตปาตราโส อลฺลหตฺโถ ว อลงฺกตรถํ อภิรุยฺห สตฺถุ สนฺติกํ
คนฺตฺวา ผุลฺลปทุมสสฺสิริเกสุ ปาเทสุ นิปติตฺวา สตฺถารํ
วนฺทิตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ ฯ อถ นํ สตฺถา เอตทโวจ หนฺท
กุโต นุ ตฺวํ มหาราช อาคจฺฉสิ ทิวาทิวสสฺสาติ ฯ ภนฺเต
อชฺช เอกํ อคติคตํ ทุพฺพินิจฺฉยํ อฏฺฏํ วินิจฺฉินนฺโต โอกาสํ
อลภิตฺวา อิทานิ ตํ วิจาเรตฺวา (๓) ภุญฺชิตฺวา อลฺลหตฺโถ ว
ตุมฺหากํ อุปฏฺฐานํ อาคโตมฺหีติ ฯ สตฺถา มหาราช ธมฺเมน
สเมน อฏฺฏวินิจฺฉยํ นาม กุสลํ สคฺคมคฺโค เอว (๔) อนจฺฉริยํ
โข ปเนตํ ยํ ตุมฺเห มาทิสสฺส สพฺพญฺญุสฺส สนฺติกา โอวาทํ
ลภมานา ธมฺเมน [๖] อฏฺฏํ วินิจฺฉิเนยฺยาถ เอตเทว อจฺฉริยํ
# ๑. ขุ. ชา ๒๗/๒๔๓๘/๕๒๐ ฯ ๒. สี. อฑฺฑํ ฯ ๓. ม. ตเรตฺว ฯ
# ๔. ม. เอส ฯ ๕. ม. สพฺพญฺญุพุทธสฺส ฯ
# ๖. ม. เอตฺถนฺตเร สเมนาติ ทิสสฺติ ฯ