เมนู

*เล่มที่ 28 หน้า 1

ชาตกฏฺฐกถา
เอกนิปาโต

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

คนฺถารมฺภกถา
ชาติโกฏิสหสฺเสหิ ปมาณฺรหิตํ หิตํ
โลกสฺส โลกนาเถน กตํ เยน มเหสินา
ตสฺส ปาเท นมสฺสิตฺวา กตฺวา ธมฺมสฺส จญฺชลึ
สํฆญฺจ ปติมาเนตฺวา สพฺพสมฺมานภาชนํ
นมสฺสนาทิโน(1) อสฺส ปุญฺญสฺส รตนตฺตเย
ปวตฺตสฺสานุภาเวน เฉตฺวา(2) สพฺเพ อุปทฺทเว
ตํ ตํ การณมาคมฺม เทสิตานิ ชุตีมตา
อปณฺณกาทีนิ ปุรา ชาตกานิ มเหสินา
ยานิ เยสุ จิรํ สตฺถา โลกนิตฺถรณตฺถิโก
อนนฺเต โพธิสมฺภาเร ปริปาเจสิ นายโก
ตานิ สพฺพานิ เอกชฺฌํ อาโรเปนฺเตหิ สงฺคหํ
ชาตกํ นาม สงฺคีตํ ธมฺมสงฺคาหเกหิ ยํ
พุทฺธวํสสฺส เอตสฺส อิจฺฉนฺเตน จิรฏฺฐิตึ
ยาจิโต อภิคนฺตฺวาน เถเรน อตฺถทสฺสินา
# 1. สี. ย. นมสฺสนาทิโต ฯ 2. สี. ยุ. เภตฺวา