เมนู

*เล่มที่ 25 หน้า 1

ปรมตฺถทีปนี นาม
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา เถรคาถาวณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
มหาการุณิกํ นาถํ เญยฺยสาครปารคุํ
วนฺเท นิปุณคมฺภีรํ วิจิตฺตนยเทสนํ ฯ (๑)
วิชฺชาจรณสมฺปนฺนา เยน นียนฺติ (๒) โลกโต
วนฺเท ตมุตฺตมํ ธมฺมํ สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิตํ ฯ
สีลาทิคุณสมฺปนฺโน ฐิโต มคฺคผเลสุ โย
วนฺเท อริยสงฺฆํ ตํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ อนุตฺตรํ ฯ
วนฺทนาชนิตํ ปุญฺญํ อิติ ยํ รตนตฺตเย
หตนฺตราโย สพฺพตฺถ หุตฺวาหํ ตสฺส เตชสา ฯ
ยา ตา สุภูติอาทีหิ กตกิจฺเจหิ ตาทิหิ
เถเรหิ ภาสิตา คาถา เถรีหิ จ นิรามิสา ฯ
อุทานาทินา วิธินา (๓) คมฺภีรา นิปุณา สุตา
สุญฺญตาปฏิสํยุตฺตา อริยธมฺมปฺปกาสิกา
เถรคาถาติ นาเมน เถรีคาถาติ ตาทิโน
ยา ขุทฺทกนิกายมฺหิ สงฺคายึสุ มเหสโย ฯ
# ๑. ม. วนฺเท นิปุณคมฺภีร - วิจิตฺรนยเทสนํ ฯ
# ๒. ม. นิยฺยนฺติ ฯ ๓. ม. อุทานนาทวิธินา ฯ