เมนู

*เล่มที่ 21 หน้า 1

ปรมตฺถโชติกา นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
สุตฺตนิปาเต อุรควคฺควณฺณนา

อุรควคฺควณฺณนา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
อุตฺตมํ วนฺทเนยฺยานํ วนฺทิตฺวา รตนตฺตยํ
โย ขุทฺทกนิกายมฺหิ ขุทฺทาจารปฺปหายินา ฯ
เทสิโต โลกนาเถน โลกนิสฺสรเณสินา
ตสฺส สุตฺตนิปาตสฺส กริสฺสามตฺถวณฺณนํ ฯ
อยํ สุตฺตนิปาโต จ ขุทฺทเกเสฺวว โอคโธ
ยสฺมา ตสฺมา อิมสฺสาปิ กริสฺสามตฺถวณฺณนํ ฯ
คาถาสตสมากิณฺโณ เคยฺยพฺยากรณงฺกิโต
กสฺมา สุตฺตนิปาโตติ สงฺขเมส คโตติ เจ ฯ
สุวุตฺตโต สวนโต อตฺถานํ สุฏฺฐุ ตาณโต
สูจนา สูทนา เจว ยสฺมา สุตฺตํ ปวุจฺจติ ฯ
ตถารูปานิ สุตฺตานิ นิปาเตตฺวา ตโต ตโต
สมูหโต อยํ ตสฺมา สงฺขเมวมุปาคโต ฯ