เมนู

*เล่มที่ 20 หน้า 1

ปรมตฺถทีปนี นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
อิติวุตฺตกวณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
มหาการุณิกํ นาถํ เญยฺยสาครปารคุํ
วนฺเท นิปุณคมฺภีร- วิจิตฺรนยเทสนํ ฯ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺนา เยน นิยฺยนฺติ โลกโต
วนฺเท ตมุตฺตมํ ธมฺมํ สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิตํ ฯ
สีลาทิคุณสมฺปนฺโน ฐิโต มคฺคผเลสุ โย
วนฺเท อริยสงฺฆํ ตํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ อนุตฺตรํ ฯ
วนฺทนาชนิตํ ปุญฺญํ อิติ ยํ รตนตฺตเย
หตนฺตราโย สพฺพตฺถ หุตฺวาหํ ตสฺส เตชสา ฯ
เอกกาทิปฺปเภเทน เทสิตานิ มเหสินา
โลภาทีนํ ปหานทิ(1)- ทีปนานิ วิเสสโต ฯ
สุตฺตานิ เอกโต กตฺวา อิติวุตฺตปทกฺขรํ
ธมฺมสงคาหกา เถรา สงฺคายึสุ มเหสโย ฯ
อิติวุตฺตกมิจฺเจว นาเมน วสิโน ปุเร
ยํ ขุทฺทกนิกายสฺมึ คมฺภีรตฺถปทกฺกมํ ฯ
# 1. ม. ปหานานิ ฯ