เมนู

*เล่มที่ 16 หน้า ๑

ปรมตฺถโชติกา นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
ขุทฺทกปาฐวณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
คนฺถารมฺภกถา
พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สํฆํ สรณํ คจฺฉามิ
ตถา ทุติยํ ตติยมฺปีติ
อยํ สรณตฺตยนิทฺเทโส ขุทฺทกานํ อาทิ ฯ
อมิสฺส ทานิ อตฺถํ ปรมตฺถโชติกาย ขุทฺทกฏฺฐ-
กถาย วิวริตุํ วิภชิตุํ อุตฺตานีกาตุํ อิทํ วุจฺจติ
อุตฺตมํ วนฺทเนยฺยานํ วนฺทิตฺวา รตนตฺตยํ
ขุทฺทกานํ กริสฺสามิ เกสญฺจิ อตฺถวณฺณนํ ฯ
ขุทฺทกานํ คมฺภีรตฺตา (๑) กิญฺจาปิ อติทุกฺกรา
วณฺณนา มาทิเสเนว (๒) อจาเรนฺเตน สาสนํ ฯ
อชฺชาปิ ตุ อนจฺฉินฺโน ปุพฺพาจริยนิจฺฉโย
ตเถว จ ฐิตํ ยสฺมา นวงฺคํ สตฺถุ สาสนํ ฯ
# ๑. สี. คภีรตฺตา ฯ ๒. ม. มาทิเสเนสา ฯ