เมนู

*เล่มที่ 15 หน้า 1

มโนรถปูรณี นาม องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา
ปญฺจกนิปาตวณฺณนา
ปฐมปณฺณาสกวณฺณนา
เสขพลวคฺควณฺณนา
ปญฺจกนิปาตสฺส ปฐเม สตฺตนฺนํ เสขานํ(1) พลานีติ
เสกฺขพลานิ(2) ฯ สทฺธาพลาทีสุ อสฺสทฺธิเยน (3) น กมฺปตีติ สทฺธา-
พลํ ฯ อหิริเกน (4) น กมฺปตีติ หิริพลํ ฯ อโนตฺตปฺเปน (5) น
กมฺปตีติ โอตฺตปฺปพลํ ฯ โกสชฺเชน (6) น กมฺปตีติ วิริยพลํ ฯ
อวิชฺชาย น กมฺปตีติ ปญฺญาพลํ ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา อิมานิ
[7] เสกฺขานํ พลานิ ตสฺมา ฯ
ทุติเย กายทุจฺจริเตนาติอาทีสุ อุปโยคตฺเถ กรณวจนํ ฯ
หิริยิตพฺพานิ กายทุจฺจริตาทีนิ หิริยติ ชิคุจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ
โอตฺตปฺปนิทฺเทเส เหตฺวตฺเถ กรณวจนํ กายทุจฺจริตาทีหิ
โอตฺตปฺปสฺส เหตุภูเตหิ โอตฺตปฺปติ ภายตีติ อตฺโถ ฯ อารทฺธ-
วิริโยติ ปคฺคหิตวิริโย อโนสกฺกิตมานโส ฯ ปหานายาติ
ปหานตฺถาย ฯ อุปสมฺปทายาติ ปฏิลาภตฺถาย ฯ ถามวาติ
วิริยถาเมน สมนฺนาคโตฯ ทฬฺหปรกฺกโมติ ถิรปรกฺกโม ฯ
#1. ม. เสขานํ ฯ เอวมุปริปิ ฯ 2. ม. เสขพลานิ ฯ 3. ม. อสฺสทฺธิเย ฯ
#4. ม. อโตนฺตปฺเป ฯ 6. ม. โกสชฺเช ฯ 7. ม. เอตฺถนฺตเร สตฺตนฺนนฺติ ทิสฺสติ ฯ