เมนู

*เล่มที่ ๑๕ หน้า ๑

มโนรถปูรณี นาม องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา
ปญฺจกนิปาตวณฺณนา
ปฐมปณฺณาสกวณฺณนา
เสขพลวคฺควณฺณนา
ปญฺจกนิปาตสฺส ปฐเม สตฺตนฺนํ เสขานํ(๑) พลานีติ
เสกฺขพลานิ(๒) ฯ สทฺธาพลาทีสุ อสฺสทฺธิเยน (๓) น กมฺปตีติ สทฺธา-
พลํ ฯ อหิริเกน (๔) น กมฺปตีติ หิริพลํ ฯ อโนตฺตปฺเปน (๕) น
กมฺปตีติ โอตฺตปฺปพลํ ฯ โกสชฺเชน (๖) น กมฺปตีติ วิริยพลํ ฯ
อวิชฺชาย น กมฺปตีติ ปญฺญาพลํ ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา อิมานิ
[๗] เสกฺขานํ พลานิ ตสฺมา ฯ
ทุติเย กายทุจฺจริเตนาติอาทีสุ อุปโยคตฺเถ กรณวจนํ ฯ
หิริยิตพฺพานิ กายทุจฺจริตาทีนิ หิริยติ ชิคุจฺฉตีติ อตฺโถ ฯ
โอตฺตปฺปนิทฺเทเส เหตฺวตฺเถ กรณวจนํ กายทุจฺจริตาทีหิ
โอตฺตปฺปสฺส เหตุภูเตหิ โอตฺตปฺปติ ภายตีติ อตฺโถ ฯ อารทฺธ-
วิริโยติ ปคฺคหิตวิริโย อโนสกฺกิตมานโส ฯ ปหานายาติ
ปหานตฺถาย ฯ อุปสมฺปทายาติ ปฏิลาภตฺถาย ฯ ถามวาติ
วิริยถาเมน สมนฺนาคโตฯ ทฬฺหปรกฺกโมติ ถิรปรกฺกโม ฯ
#๑. ม. เสขานํ ฯ เอวมุปริปิ ฯ ๒. ม. เสขพลานิ ฯ ๓. ม. อสฺสทฺธิเย ฯ
#๔. ม. อโตนฺตปฺเป ฯ ๖. ม. โกสชฺเช ฯ ๗. ม. เอตฺถนฺตเร สตฺตนฺนนฺติ ทิสฺสติ ฯ