เมนู

เล่มที่ 14 หน้า 1
มโนรถปูรณี นาม องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา
นิปาตวณฺณนา

ทุกนิปาตวณฺณนา
ปฐมปณฺณาสกวณฺณนา
กมฺมกรณวคฺควณฺณนา
วชฺชสุตฺตวณฺณนา
ทุกนิปาตสฺส ปฐเม ฯ วชฺชานีติ โทสา อปราธานิ ฯ
ทิฏฐธมฺมิกนฺติ ทิฏเฐว ธมฺเม อิมสฺมึเยว อตฺตภาเว อุปฺปนฺนผลํ ฯ
สมฺปรายิกนฺติ สมฺปราเย อนาคเต อตฺตภาเว อุปฺปนฺนผลํ ฯ
อาคุจารินฺติ ปาปการึ อปราธการกํ ฯ ราชาโน คเหตฺวา
วิวิธา กมฺมการณา กาโรนฺเตติ โจรํ คเหตฺวา วิวิธา กมฺมกรณา
ราชปุริสา กโรนฺติ ฯ ราชาโน ปน ตา กาเรนฺติ นาม ฯ
ตํ โจรํ เอวํ กมฺมการณา (๑) การิยมานํ เอส ปสฺสติ ฯ เตน
วุตฺตํ ปสฺสติ โจรํ อาคุจารึ ราชาโน คเหตฺวา วิวิธา
กมฺมการณา กาโรนฺเตติ ฯ อฑฺฒทณฺฑเกหีติ มุคฺคเรหิ (๒) ปหรณตฺถํ
วา จตุหตฺถทณฺฑํ เทฺวธา เฉตฺวา คหิตทณฺฑเกหิ ฯ
วิลงฺคถาลิกนฺติ กญฺชิยอุกฺขลิกกมฺมการณํ ฯ ตํ กโรนฺตา
# ๑ กตฺถจิ วิวิธานิ กมฺมการณานีติ ทิสฺสติ ฯ อิทํ กมฺมการณานีติ ปทํ
# กมฺมกรณานีติ ยุตฺตตรํ ฯ ๒ สี. มุคฺคเรหิ ปหาเรหิปิ ฯ