เมนู

*เล่มที่ ๑๓ หน้า ๑

มโนรถปูรณี นาม องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา
เอกกนิปาตวณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
กรุณาสีตลหทยํ ปญฺญาปชฺโชตวิหตโมหตมํ
สนรามรโลกคุรุํ (๑) วนฺเท สุคตํ คติวิมุตฺตํ ฯ
พุทฺโธปิ พุทฺธภาวํ ภาเวตฺวา เจว สจฺฉิกตฺวา จ
ยํ อุปคโต วิคตมลํ (๒) วนฺเท ตมนุตฺตรํ ธมฺมํ ฯ
สุคตสฺส โอรสานํ ปุตฺตานํ มารเสนมถนานํ
อฏฺฐนฺนํปิ สมูหํ สิรสา วนฺเท อริยสํฆํ ฯ
อิติ เม ปสนฺนมติโน รตนตฺตยวนฺทนามยํ ปุญฺญํ
ยํ สุวิหตนฺตราโย หุตฺวา ตสฺสานุภาเวน ฯ
เอกกทุกาทิปฏิมณฺฑิตสฺส องฺคุตฺตราคมวรสฺส
ธมฺมกถิกปุงฺควานํ วิจิตฺตปฏิภาณชนนสฺส ฯ
อตฺถปฺปกาสนตฺถํ อฏฺฐกถา อาทิโต วสีสเตหิ (๓)
ปญฺจหิ ยา สงฺคีตา จ (๔) อนุสงฺคีตา จ ปจฺฉาปิ ฯ
สีหฬทีปมฺหิ อาภตา (๕) วสินา มหามหินฺเทน
# ๑. ม. สนรามรโลกครุํ ฯ ๒. ม. คตมลํ ฯ ๓. ม. วสิสเตหิ ฯ
# ๔. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕. ม. ปน อาภตาถ ฯ