เมนู

*เล่มที่ ๑๒ หน้า ๑

สารตฺถปฺปกาสินี นาม สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา
สฬายตนวคฺควณฺณนา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
สฬายตนสํยุตฺตวณฺณนา

ปฐมปณฺณาสกวณฺณนา
สฬายตนวคฺคสฺส ปฐเม จกฺขุนฺติ เทฺว จกฺขูนิ ญาณ-
จกฺขุเจว มํสจกฺขุ จ ฯ ตตฺถ ญาณจกฺขุ ปญฺจวิธํ พุทฺธจกฺขุํ
ธมฺมจกฺขุํ สมนฺตจกฺขุํ ทิพฺพจกฺขุ ปญฺญาจกฺขูติ ฯ เตสุ พุทฺธ-
จกฺขุ นาม อาสยานุสยญาณญฺเจว อินฺทฺริยปโรปริยตฺตญาณญฺจ
ยํ พุทฺธจกฺขุนา โลกํ โวโลเกนฺโตติ (๑) อาคตํ ฯ ธมฺมจกฺขุํ นาม
เหฏฺฐิมา ตโย มคฺคา ตีณิ จ ผลานิ ยํ วิรชํ วีตมลํ
ธมฺมจกฺขุํ อุทปาทีติ (๒) อาคตํ ฯ สมนฺตจกฺขุํ นาม สพฺพญฺญุต-
ญาณํ ยํ ปาสาทมารุยฺห สมนฺตจกฺขุนฺติ(๓) อาคตํ ฯ ทิพฺพจกฺขุํ
นาม อาโลกํ วฑฺฒเณน อุปฺปนฺนํ ญาณํ ยํ ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสุทฺเธนาติ (๔) อาคตํ ฯ ปญฺญาจกฺขุํ นาม จตุสจฺจ-
ปริจฺเฉทกญาณํ ยํ จกฺขุํ อุทปาทีติ (๕) อาคตํ ฯ
# ๑. วิ. มหา. ๔/๙/๑๑ ฯ ม. มู. ๑๒/๓๒๓/๓๒๕ ฯ
#ม. ม. ๑๓/๕๑๑/๔๖๓ ฯ ๒. วิ. มหา. ๔/๑๖/๒๒ ฯ
#ม. ม. ๑๓/๕๙๙/๕๔๕ ฯ ๓. วิ. มหา. ๔/๘/๑๐ ฯ
# ม. มู. ๑๒/๓๒๒/๓๒๕ ฯ ม. ม. ๑๓/๕๑๐/๔๖๓ ฯ
#๔. วิ. มหาวิ. ๑/๓/๗ ฯ ๕. วิ. มหา. ๔/๑๕/๑๙ ฯ