เมนู

*เล่มที่ ๑๑ หน้า ๑

สารตฺถปฺปกาสินี นาม สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา
นิทานวคฺควณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
นิทานสํยุตฺตวณฺณนา

ปฏิจฺจสมุปฺปาทสุตฺตวณฺณนา
เอวมฺเม สุตนฺติ นิทานวคฺเค ปฐมํ ปฏิจฺจสมุปฺปาทสุตฺตํ ฯ
ตตฺรายํ อนุปุพฺพปทวณฺณนา ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตสีติ ตตฺร (๑) ตตฺราติ เทสกาลปริทีปนํ(๒) ฯ ตญฺหิ ยํ
สมยํ วิหรติ ตตฺร สมเย ยสฺมิญฺจ เชตวเน วิหรติ ตตฺถ (๓) .
เชตวเนติ ทีเปติ ฯ ภาสิตพฺพยุตฺเต วา เทสกาเล ทีเปติ ฯ
น หิ ภควา อยุตฺเต เทเส กาเล จ (๔) ธมฺมํ ภาสติ ฯ
อกาโล โข ตาว พาหิยาติอาทิ เจตฺถ สาธกํ ฯ โขติ
ปทปูรณมตฺเต อวธารเณ อาทิกาลตฺเถ วา นิปาโต ฯ ภควาติ
โลกครุทีปนํ ฯ ภิกฺขูติ กถาย(๕) สวนยุตฺตปุคฺคลวจนํ ฯ อปิเจตฺถ
ภิกฺขโกติ ภิกฺขุ ภิกฺขาจริยํ อชฺฌูปคโตติ ภิกฺขูติ อาทินา
นเยน วจนตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อามนฺเตสีติ อาลปิ อภาสิ
# ๑. สี. ยุ. ตตฺถ ฯ ม. เอตฺถน ฯ ๒. กาลเทสปริทีปนนฺติ ปทํ ภเวยฺย ยํ สมยํ
# วิหรติ ตตฺร สมเย ยสฺมิญฺจ เชตวเน วิหรติ ตตฺร เชตวเนติ วจนานุกฺกมโต เจว
# กาลเทส...ปกิมณฺฑิตนฺติ ปรํ วกฺขมานปทโต จ ฯ ๓. ม. ยุ. ตตฺร ฯ
# ๔. ยุ. วา ฯ ๕. ม. กถาสวน... ฯ