เมนู

เล่มที่ 10 หน้า 1
นมตฺถุ รตนตฺตยสฺส
สารตฺถปฺปกาสินี นาม สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา
สํยุตฺตนิกายสฺส สคาถาวคฺควณฺณนา

อารมฺภกถา
กรุณาสีตลหทยํ ปญฺญาปชฺโชตวิหตโมหตมํ
สนรามรโลกครุํ วนฺเท สุคตํ คติวิมุตฺตํ ฯ
พุทฺโธปิ พุทฺธภาวญฺจ ภาเวตฺวา เจว สจฺฉิกตฺวา จ
ยํ อุปคโต คตมลํ วนฺเท ตมนุตฺตรํ ธมฺมํ ฯ
สุคตสฺส โอรสานํ ปุตฺตานํ มารเสนมถนานํ
อฏฺฐนฺนมฺปิ จ สมูหํ สิรสา วนฺเท อริยสงฺฆํ ฯ
อิติ เม ปสนฺนมติโน รตนตฺตยวนฺทนามยํ ปุญฺญํ ยํ สุวิหตนฺตราโย หุตฺวา
ตสฺสานุภาเวน สํยุตฺตวคฺคปฏิมณฺฑิตสฺส สํยุตฺตอาคมวรสฺส พุทฺธานุพุทฺธสํวณฺณิตสฺส
ญาณปฺปเภทชนนสฺส อตฺถปฺปกาสนตฺถํ อฏฺฐกถา อาทิโต วสีสเตหิ ปญฺจหิ ยา
สงฺคีตา อนุสงฺคีตา จ ปจฺฉาปิ สีหลทีปมฺปน อาภตาถ วสินา มหามหินฺเทน
ฐปิตา สีหลภาสาย ทีปวาสีนมตฺถาย อปเนตฺวาน ตโตหํ สีหลภาสํ มโนรมํ
ภาสํ ตนฺตินยานุจฺฉวิกํ อาโรเปนฺโต วิคตโทสํ สมยํ อวิโลเมนฺโต เถรานํ
เถรวํสปฺปทีปานํ (1) สุนิปุณวินิจฺฉยานํ มหาวิหาราธิวาสีนํ (2) หิตฺวา
ปุนปฺปุนาคตมตฺถํ อตฺถํ
# 1 ม. เถรวํสทีปานํ ฯ 2 ม. มหาวิหาเร นิวาสีนํ ฯ