เมนู

*เล่มที่ ๗ หน้า ๑

ปปญฺจสูทนี นาม มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา
มูลปณฺณาสกวณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
กรุณาสีตลหทยํ ปญฺญาปโชตวิหตโมหตมํ
สนรามรโลกครุํ วนฺเท สุคตํ คติวิมุตฺตํฯ ฯ
พุทฺโธปิ พุทฺธภาวํ ภาเวตฺวา เจว สจฺฉิกตฺวา จ
ยํ อุปคโต วิคตมลํ (๑) วนฺเท ตมนุตฺตรํ ธมฺมํฯ ฯ
สุคตสฺส โอรสานํ ปุตฺตานํ มารเสนมถนานํ
อฏฺฐนฺนํปิ จ สมูหํ (๒) สิรสา วนฺเท อริยสํฆํฯ ฯ
อิติ เม ปสนฺนมติโน รตนตฺตยวนฺทนามยํ ปุญฺญํฯ ยํ
สุวิหตนฺตราโย หุตฺวาตสฺสานุภาเวน มชฺฌิมปฺปมาณสุตฺตงฺกิตสฺส
อิธ มชฺฌิมาคมวรสฺส พุทฺธานุพุทฺธสํวณฺณิตสฺส ปราวาทมถนสฺส
อตฺถปฺปกาสนตฺถํ อฏฺฐกถา อาทิโต วสีสเตหิ ปญฺจหิ ยา
สงฺคีตา อนุสงฺคีตา จ ปจฺฉาปิ สีหฬทีปมฺปน (๓) อาภตาถ
วสินา มหามหินฺเทน ฐปิตา สีหฬภาสาย ทีปวาสีนมตฺถาย
อปเนตฺวาน ตโตหํ สีหฬภาสํ มโนรมํ ภาสํ ตนฺตินยานุจฺฉวิกํ
#๑. ม. คตมลํ ฯ ๒. ม. อฏฺฐนฺนมฺปิ สมูหํ ฯ ๓. โปราณ. สพฺพตฺถ ฐาเนสุ สีหฬ
อิติ ทิสฺสติ ฯ