เมนู

*เล่มที่ 6 หน้า 1

สุมงฺคลวิลาสินี นาม ทีฆนิกายฏฺฐกถา
ปาฏิกวคฺควณฺณนา

ปาฏิกสุตฺตวณฺณนา
สุนกฺขตฺตวตฺถุวณฺณนา
เอวมฺเม สุตํ ฯเป ฯ มลฺเลสุ วิหรตีติ ปาฏิกสุตฺตํ ฯ
ตตฺรายํ อนุปุพฺพปทวณฺณนา ฯ(1) มลฺเลสุ วิหรตีติ มลฺลา นาม
ชานปทิโน ราชกุมารา เตสํ นิวาโส เอโกปิ ชนปโท รุฬฺหิ-
สทฺเทน(2) มลฺลาติ วุจฺจติ ฯ ตสฺมึ มลฺเลสุ ชนปเท ฯ อนุปิยํ
นาม มลฺลานํ นิคโมติ อนุปิยนฺติ เอวํนามโก มลฺลานํ
ชนปทสฺส เอโก นิคโมฯ ตํ โคจรคามํ กตฺวา เอกสฺมึ
ฉายูทกสมฺปนฺเน วนสณฺเฑ วิหรตีติ อตฺโถ ฯ อโนปิยนฺติปิ
ปาโฐ ฯ ปาวิสีติ ปวิฏฺโฐ ฯ ภควา ปน น ตาว ปวิฏฺโฐ
ปวิสิสฺสามีติ นิกฺขนฺตตฺตา ปน ปาวิสีติ วุตฺโต ฯ ยถา กึ ฯ
ยถา คามํ คมิสฺสามีติ นิกฺขนฺโต ปุริโส ตํ คามํ อปฺปตฺโตปิ (3)
กุหึ ยุตฺถนฺนาโมติ วุตฺเต คามํ คโตติ วุจฺจติ เอวํ ฯ
เอตทโหสีติ คามสมีเป ฐตฺวา สุริยํ (4) โอโลเกนฺตสฺส เอตํ
อโหสิ ฯ อติปฺปโค โขติ อติวิย ปโต(5) โข น ตาว กุเลสุ
# 1. ม. อปุพฺพปทวณฺณนา ฯ 2. ม.รุฬฺหีสทฺเทน ฯ 3. ม.อปตฺโตปิ ฯ
4. ม.สูริยํ ฯ 5. ม.ปโค ฯ