เมนู

*เล่มที่ ๕ หน้า ๑

สุมงฺคลวิลาสินี นาม ทีฆนิกายฏฺฐกถา
มหาวคฺควณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
มหาปทานสุตฺตวณฺณนา
สุตฺตนิทานวณฺณนา
เอวมฺเม สุตํ ฯเป ฯ กเรริกุฏิกายนฺติ มหาปทานสุตฺตํ ฯ
ตตฺรายํ อนุปุพฺพปทวณฺณนา กเรริกุฏิกายนฺติ กเรรีติ
วรุณรุกฺขสฺส นามํ ฯ กเรริมณฺฑโป ตสฺสา กุฏิกาย ทฺวาเร
ฐิโต ฯ ตสฺมา กเรริกุฏิกาติ วุจฺจติ ฯ ยถา โกสมฺพรุกฺขสฺส
ทฺวาเร ฐิตตฺตา โกสมฺพกุฏิกาติ ฯ อนฺโตเชตวเน กิร กเรริกุฏิ
โกสมฺพกุฏิ คนฺธกุฏิ สฬลฆรนฺติ (๑) จตฺตาริ มหาเคหานิ ฯ เอเกกุํ
สตสหสฺสปริจฺจาเคน นิปฺผนฺนํ ฯ เตสุ สฬลฆรุํ รญฺญา
ปเสนทินา การิตํ ฯ เสสานิ อนาถปิณฺฑิเกน (๒) การิตานิ ฯ (๓) อิติ
ภควา อนาถปิณฺฑิเกน คหปตินา ถมฺภานน อุปริ การิตาย
เทววิมานกปฺปาย กเรริกุฏิกายํ วิหรติ ฯ
ปจฺฉาภตฺตนฺติ เอกาสนิกขลุปจฺฉาภตฺติกานํ ปาโตว (๔)
ภุตฺตานํ อนฺโตมชฺฌนฺติเกปิ (๕) ปจฺฉาภตฺตเมว ฯ อิธ ปน
# ๑. ม. สลฬาคารนฺติ ฯ เอวมุปริปิ ฯ
๒. สี. ยุ. อนาถปิณฺฑิกคหปตินา ฯ
๓. สี. ยุ. อยํ ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๔. สี. ยุ. ปาโต ฯ
๕. ม. อนฺโตมชฺฌนฺหิเกปิ ฯ