เมนู

เล่มที่ ๔ หน้า ๑

สุมงฺคลวิลาสินี นาม ทีฆนิกายฏฺฐกถา
สีลกฺขนฺธวคฺควณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
กรุณาสีตลหทยํ ปญฺญาปชฺโชตวิหตโมหตมํ
สนรามรโลกครุํ วนฺเท สุคตํ คติวิมุตฺตํ ฯ
พุทฺโธ ปน พุทฺธภาวํ (๑) ภาเวตฺวา เจว สจฺฉิกตฺวา จ
ยํ อุปคโต วิคตมลํ (๒) วนฺเท ตมนุตฺตรํ ธมฺมํ ฯ
สุคตสฺส โอรสานํ ปุตฺตานํ มารเสนมถนานํ
อฏฺฐนฺนมฺปิ จ (๓) สมูหํ สิรสา วนฺเท อริยสงฺฆํ ฯ
อิติ เม ปสนฺนมติโน รตนตฺตยวนฺทนามยํ ปุญฺญํ ยํ
สุวิหตนฺตราโย หุตฺวา ตสฺสานุภาเวน ทีฆสฺส ทีฆสุตฺตงฺกิตสฺส
นิปุณสฺส อาคมวรสฺส พุทฺธานุพุทฺธสํวณฺณิตสฺส สทฺธาวห-
คุณสฺส อตฺถปฺปกาสนตฺถํ อฏฺฐกถา อาทิโต วสีสเตหิ ปญฺจหิ
ยา สงฺคีตา อนุสงฺคีตา จ ปจฺฉาปิ สีหฬทีปมฺปน อาภตาถ
วสินา มหามหินฺเทน ฐปิตา สีหฬภาสาย ทีปวาสีนมตฺถาย
อปเนตฺวาน ตโตหํ สีหฬภาสํ มโนรมํ ภาสํ ตนฺตินยา-
นุจฺฉวิกํ อาโรเปนฺโต วิคตโทสํ สมยํ อวิโลเมนฺโต เถรานํ
# ๑ ม. พุทฺโธปิ พุทฺธภาวํ ฯ ๒. ม. คตมลํ ฯ ๓. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ