เมนู

*เล่มที่ 2 มหาวิภงฺควณฺณนา หน้า 1
สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฺฐกถาย
มหาวิภงฺควณฺณนา

เตรสกณฺฑวณฺณนา
ยํ ปาราชิกกณฺฑสฺส สงฺคีตํ สมนนฺตรํ
ตสฺส เตรสกสฺสาย- มปุพฺพปทวณฺณนา ฯ
เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน
อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
เสยฺยสโก อนภิรโต พฺรหฺมจริยํ จรตีติ เอตฺถ ฯ อายสฺมาติ
ปิยวจนํ ฯ เสยฺยสโกติ ตสฺส ภิกฺขุโน นามํ ฯ อนภิรโตติ
วิกฺขิตฺตจิตฺโต กามราคปริฬาเหน ปริทยฺหมาโน น ปน คิหิภาวํ
ปฏฐยมาโน ฯ โส เตน กิโส โหตีติ โส เสยฺยสโก เตน
อนภิรตภาเวน กิโส โหติ ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา อุทายีติ
เอตฺถ ฯ อุทายีติ ตสฺส เถรสฺส นามํ ฯ อยํ หิ เสยฺยสกสฺส
อุปชฺฌาโย โลลุทายิ นาม ภนฺตมิคสปฏิภาโค นิทฺทารามตาทิ-
มนุยุตฺตานํ อญฺญตโร โลลภิกฺขุ ฯ กจฺจิ โน ตฺวนฺติ กจฺจิ
นุ ตฺวํ ฯ ยาวทตฺถํ ภุญฺชาติ อาทีสุ ยาวตา อตฺโถ ยาวทตฺถํ ฯ
อิทํ วุตฺตํ โหต ยาวตา เต โภชเนน อตฺโถ ยตฺตกํ ตฺวํ
อิจฺฉสิ ตตฺตกํ ภุญฺช ยตฺตกํ กาลํ รตฺตึ วา ทิวา วา
สุปิตุํ ตฺวํ อิจฺฉสิ ตตฺตกํ สุป มตฺติกาทีหิ กายํ อุพฺพฏเฏตฺวา