เมนู

อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ
ทุติโย ภาโค
อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปจฺฉิมํ
__________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
วิตกฺกตฺติกํ
ปฏิจฺจวาโร
[1] สวิตกฺกสวิจารํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา สวิตกฺกสวิจารํ เอกํ ขนฺธํ ปฏิจฺจ ตโย ธนฺธา
ตโย ขนฺเธ ปฏิจฺจ เอโก ขนฺโธ เทฺว ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา
ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจารํ เอกํ ขนฺธํ ปฏิจฺจ ตโย ขนฺธา เทฺว
ขนฺเธ ปฏิจฺจ เทฺว ขนฺธา ฯ สวิตกฺกสวิจารํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ
อวิตกฺกวิจารมตฺโต ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ
ปฏิจฺจ วิตกฺโก ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ
วิตกฺโก ฯ สวิตกฺกสวิจารํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ อวิตกฺกอวิจาโร ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ จิตฺตสมุฏฺฐานํ
รูปํ ปฏิสนฺธิกฺขเณ สวิตกฺกสวิจาเร ขนฺเธ ปฏิจฺจ กฏตฺตารูปํ ฯ
[2] สวิตกฺกสวิจารํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ สวิตกฺกสวิจาโร จ อวิตกฺกอวิจาโร