เมนู

อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ
ปฐโม ภาโค
______________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
มาติกานิกฺเขปวาโร 1
[1] เหตุปจฺจโย อารมฺมณปจฺจโย อธิปติปจฺจโย อนนฺตร-
ปจฺจโย สมนนฺตรปจฺจโย สหชาตปจฺจโย อญฺญมญฺญปจฺจโย
นิสฺสยปจฺจโย อุปนิสฺสยปจฺจโย ปุเรชาตปจฺจโย ปจฺฉาชาตปจฺจโย
อาเสวนปจฺจโย กมฺมปจฺจโย วิปากปจฺจโย อาหารปจฺจโย อินฺทฺริยปจฺจโย
ฌานปจฺจโย มคฺคปจฺจโย สมฺปยุตฺตปจฺจโย วิปฺปยุตฺตปจฺจโย
อตฺถิปจฺจโย นตฺถิปจฺจโย วิคตปจฺจโย อวิคตปจฺจโย ฯ
ปจฺจยวิภงฺควาโร 2
[2] เหตุปจฺจโยติ เหตุ เหตุสมฺปยุตฺตกานํ ธมฺมานํ
ตํสมุฏฺฐานานญฺจ รูปานํ เหตุปจฺจเยน ปจฺจโยติ ฯ
[3] อารมฺมณปจฺจโยติ รูปายตนํ จกฺขุวิญฺญาณธาตุยา
ตํสมฺปยุตฺตกานญฺจ ธมฺมานํ อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย สทฺทายตนํ
#1 ปจฺจยุทฺเทโสติปิ ฯ 2 ปจฺจยนิทฺเทโสติปิ ฯ