เมนู

อภิธมฺมปิฏเก ยมกํ
ทุติโย ภาโค
_________________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
จิตฺตยมกํ อฏฺฐมํ
ปุคฺคลวารุทฺเทโส
[1] ยสฺส จิตฺตํ อุปฺปชฺชติ น นิรุชฺฌติ ตสฺส จิตฺตํ นิรุชฺฌิสฺสติ
น อุปฺปชฺชิสฺสติ ยสฺส วา ปน จิตฺตํ นิรุชฺฌิสฺสติ น อุปฺปชฺชิสฺสติ
ตสฺส จิตฺตํ อุปฺปชฺชติ น นิรุชฺฌติ ฯ ยสฺส จิตฺตํ น อุปฺปชฺชติ
นิรุชฺฌติ ตสฺส จิตฺตํ น นิรุชฺฌิสฺสติ อุปฺปชฺชิสฺสติ ยสฺส วา ปน
จิตฺตํ น นิรุชฺฌิสฺสติ อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส จิตฺตํ น อุปฺปชฺชติ นิรุชฺฌติ ฯ
[2] ยสฺส จิตฺตํ อุปฺปชฺชติ ตสฺส จิตฺตํ อุปฺปนฺนํ ยสฺส วา ปน
จิตฺตํ อุปฺปนฺนํ ตสฺส จิตฺตํ อุปฺปชฺชติ ฯ ยสฺส จิตฺตํ น อุปฺปชฺชติ
ตสฺส จิตฺตํ น อุปฺปนฺนํ ยสฺส วา ปน จิตฺตํ น อุปฺปนฺนํ ตสฺส
จิตฺตํ น อุปฺปชฺชติ ฯ
[3] ยสฺส จิตฺตํ นิรุชฺฌติ ตสฺส จิตฺตํ อุปฺปนฺนํ ยสฺส วา ปน
จิตฺตํ อุปฺปนฺนํ ตสฺส จิตฺตํ นิรุชฺฌติ ฯ ยสฺส จิตฺตํ น นิรุชฺฌติ
ตสฺส จิตฺตํ น อุปฺปนฺนํ ยสฺส วา ปน จิตฺตํ น อุปฺปนฺนํ ตสฺส
จิตฺตํ น นิรุชฺฌติ ฯ