เมนู

อภิธมฺมปิฏเก ยมกํ
ปฐโม ภาโค
___________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
มูลยมกํ
อุทฺเทสวาโร
[1] เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูลา เย วา
ปน กุสลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา ฯ เยเกจิ กุสลา ธมฺมา
สพฺเพ เต กุสลมูเลน เอกมูลา เย วา ปน กุสลมูเลน เอกมูลา
สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา ฯ เยเกจิ กุสลมูเลน เอกมูลา ธมฺมา
สพฺเพ เต กุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลา เย วา ปน กุสลมูเลน
อญฺญมญฺญมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา ฯ เยเกจิ กุสลา ธมฺมา
สพฺเพ เต กุสลมูลมูลา เย วา ปน กุสลมูลมูลา สพฺเพ เต
ธมฺมา กุสลา ฯ เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูเลน
เอกมูลมูลา เย วา ปน กุสลมูเลน เอกมูลมูลา สพฺเพ เต
ธมฺมา กุสลา ฯ เยเกจิ กุสลมูเลน เอกมูลมูลา ธมฺมา สพฺเพ
เต กุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลา เย วา ปน กุสลมูเลน
อญฺญมญฺญมูลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลา ฯ เยเกจิ กุสลา
ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูลกา เย วา ปน กุสลมูลกา สพฺเพ