เมนู

สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส
อปทานํ
_______________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ทฺวาจตฺตาฬีสโม ภทฺทาลิวคฺโค
ปฐมํ ภทฺทาลิตฺเถราปทานํ (๔๑๑)
[๑] สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ อคฺโค การุณิโก มุนิ
วิเวกกาโม โลกคฺโค หิมวนฺตํ อุปาคมิ ฯ
อชฺโฌคเหตฺวา หิมวนฺตํ ๑ สุเมโธ โลกนายโก
ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวาน นิสีทิ ปุริสาสโภ ๒ ฯ
สมาธึ โส สมาปนฺโน สุเมโธ โลกนายโก
สตฺตรตฺตินฺทิวํ พุทฺโธ นิสีทิ ปุริสุตฺตโม ฯ
ขาริกาชํ ๓ คเหตฺวาน วนมชฺโฌคหึ อหํ
ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธํ โอฆติณฺณมนาสวํ ฯ
สมฺมชฺชนึ คเหตฺวาน สมฺมชฺชิตฺวาน อสฺสมํ
จตุทณฺเฑ ฐเปตฺวาน อกาสึ มณฺฑปํ ตทา ฯ
สาลปุปฺผํ คเหตฺวาน มณฺฑปํ ฉาทยึ อหํ
ปสนฺนจิตฺโต สุมโน อวนฺทึ โลกนายกํ ๔ ฯ
#๑ ม. ยุ. หิมวํ ฯ ๒ ม. ยุ. ปุริสุตฺตโม ฯ ๓ ม. ขาริภารํ ฯ อิโต ปรํ
#อีทิสเมว ฯ ๔ ม. ยุ. อภิวนฺทึ ตถาคตํ ฯ