เมนู

(6) 1. เขมวคฺโค

1. เขมสุตฺตํ

[52] ‘‘‘เขมํ เขม’นฺติ , อาวุโส, วุจฺจติฯ กิตฺตาวตา นุ โข, อาวุโส, เขมํ วุตฺตํ ภควตา’’ติ?

‘‘อิธาวุโส, ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ…เป.… ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรติฯ เอตฺตาวตาปิ โข, อาวุโส, เขมํ วุตฺตํ ภควตา ปริยาเยน…เป.…ฯ

‘‘ปุน จปรํ, อาวุโส, ภิกฺขุ สพฺพโส เนวสญฺญานาสญฺญายตนํ สมติกฺกมฺม สญฺญาเวทยิตนิโรธํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, ปญฺญาย จสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติฯ เอตฺตาวตาปิ โข, อาวุโส, เขมํ วุตฺตํ ภควตา นิปฺปริยาเยนา’’ติฯ ปฐมํฯ

2. เขมปฺปตฺตสุตฺตํ

[53] เขมปฺปตฺโต เขมปฺปตฺโตติ, อาวุโส, วุจฺจติ…เป.…ฯ ทุติยํฯ

3. อมตสุตฺตํ

[54] อมตํ อมตนฺติ, อาวุโส, วุจฺจติ…เป.…ฯ ตติยํฯ

4. อมตปฺปตฺตสุตฺตํ

[55] อมตปฺปตฺโต อมตปฺปตฺโตติ, อาวุโส, วุจฺจติ…เป.…ฯ จตุตฺถํฯ

5. อภยสุตฺตํ

[56] อภยํ อภยนฺติ, อาวุโส, วุจฺจติ…เป.…ฯ ปญฺจมํฯ

6. อภยปฺปตฺตสุตฺตํ

[57] อภยปฺปตฺโต อภยปฺปตฺโตติ, อาวุโส, วุจฺจติ…เป.…ฯ ฉฏฺฐํฯ

7. ปสฺสทฺธิสุตฺตํ

[58] ปสฺสทฺธิ ปสฺสทฺธีติ, อาวุโส, วุจฺจติ…เป.…ฯ สตฺตมํฯ