เมนู

‘‘กตมญฺจ , ภิกฺขเว, สงฺคาหพลํ? จตฺตาริมานิ, ภิกฺขเว, สงฺคหวตฺถูนิ – ทานํ, เปยฺยวชฺชํ, อตฺถจริยา, สมานตฺตตาฯ เอตทคฺคํ, ภิกฺขเว, ทานานํ ยทิทํ ธมฺมทานํฯ เอตทคฺคํ, ภิกฺขเว, เปยฺยวชฺชานํ ยทิทํ อตฺถิกสฺส โอหิตโสตสฺส ปุนปฺปุนํ ธมฺมํ เทเสติฯ เอตทคฺคํ, ภิกฺขเว, อตฺถจริยานํ ยทิทํ อสฺสทฺธํ สทฺธาสมฺปทาย สมาทเปติ นิเวเสติ ปติฏฺฐาเปติ, ทุสฺสีลํ สีลสมฺปทาย… เป.… มจฺฉริํ จาคสมฺปทาย…เป.… ทุปฺปญฺญํ ปญฺญาสมฺปทาย สมาทเปติ นิเวเสติ ปติฏฺฐาเปติฯ เอตทคฺคํ, ภิกฺขเว, สมานตฺตตานํ ยทิทํ โสตาปนฺโน โสตาปนฺนสฺส สมานตฺโต, สกทาคามี สกทาคามิสฺส สมานตฺโต, อนาคามี อนาคามิสฺส สมานตฺโต, อรหา อรหโต สมานตฺโตฯ อิทํ วุจฺจติ, ภิกฺขเว, สงฺคาหพลํฯ อิมานิ โข, ภิกฺขเว, จตฺตาริ พลานิฯ

‘‘อิเมหิ โข, ภิกฺขเว, จตูหิ พเลหิ สมนฺนาคโต อริยสาวโก ปญฺจ ภยานิ สมติกฺกนฺโต โหติฯ กตมานิ ปญฺจ? อาชีวิกภยํ, อสิโลกภยํ, ปริสสารชฺชภยํ, มรณภยํ , ทุคฺคติภยํฯ ส โข โส, ภิกฺขเว, อริยสาวโก อิติ ปฏิสญฺจิกฺขติ – ‘นาหํ อาชีวิกภยสฺส ภายามิฯ กิสฺสาหํ อาชีวิกภยสฺส ภายิสฺสามิ? อตฺถิ เม จตฺตาริ พลานิ – ปญฺญาพลํ, วีริยพลํ, อนวชฺชพลํ, สงฺคาหพลํฯ ทุปฺปญฺโญ โข อาชีวิกภยสฺส ภาเยยฺยฯ กุสีโต อาชีวิกภยสฺส ภาเยยฺยฯ สาวชฺชกายกมฺมนฺตวจีกมฺมนฺตมโนกมฺมนฺโต อาชีวิกภยสฺส ภาเยยฺยฯ อสงฺคาหโก อาชีวิกภยสฺส ภาเยยฺยฯ นาหํ อสิโลกภยสฺส ภายามิ…เป.… นาหํ ปริสสารชฺชภยสฺส ภายามิ…เป.… นาหํ มรณภยสฺส ภายามิ…เป.… นาหํ ทุคฺคติภยสฺส ภายามิฯ กิสฺสาหํ ทุคฺคติภยสฺส ภายิสฺสามิ? อตฺถิ เม จตฺตาริ พลานิ – ปญฺญาพลํ, วีริยพลํ, อนวชฺชพลํ, สงฺคาหพลํฯ ทุปฺปญฺโญ โข ทุคฺคติภยสฺส ภาเยยฺยฯ กุสีโต ทุคฺคติภยสฺส ภาเยยฺยฯ สาวชฺชกายกมฺมนฺตวจีกมฺมนฺตมโนกมฺมนฺโต ทุคฺคติภยสฺส ภาเยยฺยฯ อสงฺคาหโก ทุคฺคติภยสฺส ภาเยยฺยฯ อิเมหิ โข, ภิกฺขเว, จตูหิ พเลหิ สมนฺนาคโต อริยสาวโก อิมานิ ปญฺจ ภยานิ สมติกฺกนฺโต โหตี’’ติฯ ปญฺจมํฯ

6. เสวนาสุตฺตํ

[6] ตตฺร โข อายสฺมา สาริปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ…เป.… อายสฺมา สาริปุตฺโต เอตทโวจ –