เมนู

สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส จูฬนิทฺเทโส
________________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ปารายนวคฺโค
วตฺถุคาถา
[1] โกสลานํ ปุรา รมฺมา อคมา ทกฺขิณาปถํ
อากิญฺจญฺญํ ปตฺถยาโน พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู ฯ
[2] โส อสฺสกสฺส วิสเย มุฬกสฺส 1 สมาสเน
วสี 2 โคธาวรีกูเล อุญฺเฉน จ ผเลน จ ฯ
[3] ตสฺเสว อุปนิสฺสาย คาโม จ วิปุโล อหุ
ตโต ชาเตน อาเยน มหายญฺญํ อกปฺปยิ ฯ
[4] มหายญฺญํ ยชิตฺวาน ปุน ปาวิสิ อสฺสมํ
ตสฺมึ ปฏิปวิฏฺฐมฺหิ อญฺโญ อาคญฺฉิ พฺราหฺมโณ ฯ
[5] อุคฺฆฏฺฏปาโท ตสิโต ปงฺกทนฺโต รชสฺสิโร
#1 ม. มฬกสฺส ฯ ยุ. อฬกสฺส ฯ 2 ม. วสิ ฯ