เมนู

สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส ชาตกํ
___________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
เอกนิปาตชาตกํ ๑
๑ อปณฺณกวคฺโค
๑ อปณฺณกชาตกํ
[๑] อปณฺณกํ ฐานเมเก ทุติยํ อาหุ ตกฺกิกา
เอตทญฺญาย เมธาวี ตํ คเณฺห ยทปณฺณกนฺติ ๒ ฯ
อปณฺณกชาตกํ ปฐมํ ฯ
___________
๒ วณฺณุปถชาตกํ ๓
[๒] อกิลาสุโน วณฺณุปเถ ๔ ขณนฺตา
อุทงฺคเณ ตตฺถ ปปํ อวินฺทุํ
เอวํ มุนิ วีริยพลูปปนฺโน ๕
อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตินฺติ ฯ
วณฺณุปถชาตกํ ทุติยํ ฯ
#๑ ม. เอกกนิปาต ฯ ๒ โป. ตํ คเณฺหยฺย อปณฺณกํ ฯ ๓ โป. วณฺณปถชาตกํ ฯ
#๔ โป. วณฺณปเถ ฯ ๕. ม. มุนี วิริยพลูปปนฺโน ฯ