เมนู

สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส
วิมานวตฺถุ
___________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ปฐโม ปีฐวคฺโค
[๑] ปีฐนฺเต โสวณฺณมยํ อุฬารํ
มโนชวํ คจฺฉติ เยนกามํ
อลงฺกเต มาลฺยธเร ๑ สุวตฺเถ
โอภาสสิ วิชฺชุริวพฺภกูฏํ
เกน เตตาทิโส วณฺโณ เกน เต อิธมิชฺฌติ
อุปฺปชฺชนฺติ จ เต โภคา เย เกจิ มนโส ปิยา
ปุจฺฉามิ ตํ เทวิ มหานุภาเว
มนุสฺสภูตา กิมกาสิ ปุญฺญํ
เกนาสิ เอวญฺชลิตานุภาวา
วณฺโณ จ เต สพฺพทิสา ปภาสตีติ ฯ
สา เทวตา อตฺตมนา โมคฺคลฺลาเนน ปุจฺฉิตา
#๑ ยุโรปิยโปตฺถเก มลฺยธเร ฯเปฯ