เมนู

สุตฺตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกายสฺส
ทุติโย ภาโค
_________
มชฺฌิมปณฺณาสกํ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คหปติวคฺโค
________
กนฺทรกสุตฺตํ
[๑] เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา จมฺปายํ วิหรติ
คคฺคราย โปกฺขรณิยา ตีเร มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ฯ อถ
โข เปสฺโส จ หตฺถาโรหปุตฺโต กนฺทรโก จ ปริพฺพาชโก เยน
ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา เปสฺโส หตฺถาโรหปุตฺโต
ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ ฯ กนฺทรโก ปน ปริพฺพาชโก
ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนียํ กถํ สาราณียํ ๑ วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ ฯ เอกมนฺตํ ฐิโต โข กนฺทรโก ปริพฺพาชโก
ตุณฺหีภูตํ ตุณฺหีภูตํ ๒ ภิกฺขุสงฺฆํ อนุวิโลเกตฺวา ภควนฺตํ เอตทโวจ
อจฺฉริยํ โภ โคตม อพฺภูตํ โภ โคตม ยาวญฺจีทํ โภตา
#๑ สี. ยุ. เอวํ ฯ ม. สารณียํ ฯ ๒ ม. เอกเมว ทิสฺสติ ฯ