เมนู

วินยปิฏเก จุลฺลวคฺคสฺส
ทุติโย ภาโค
_________
ขุทฺทกวตฺถุกฺขนฺธกํ
[๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู นหายมานา
รุกฺเข กายํ อุคฺฆํเสนฺติ อูรุมฺปิ พาหุมฺปิ ๑ อุรมฺปิ ปิฏฺฐิมฺปิ ฯ
มนุสฺสา ปสฺสิตฺวา ๒ อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ กถํ หิ นาม
สมณา สกฺยปุตฺติยา นหายมานา รุกฺเข กายํ อุคฺฆํเสสฺสนฺติ อูรุมฺปิ
พาหุมฺปิ อุรมฺปิ ปิฏฺฐิมฺปิ เสยฺยถาปิ มลฺลมุฏฺฐิกา คามปูฏวาติ ๓ ฯ
อสฺโสสุํ โข ภิกฺขู เตสํ มนุสฺสานํ อุชฺฌายนฺตานํ ขียนฺตานํ
วิปาเจนฺตานํ ฯเปฯ อถโข เต ภิกฺขู ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสุํ ฯ
อถโข ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆํ
สนฺนิปาตาเปตฺวา ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจํ กิร ภิกฺขเว ฉพฺพคฺคิยา
ภิกฺขู นหายมานา รุกฺเข กายํ อุคฺฆํเสนฺติ อูรุมฺปิ พาหุมฺปิ อุรมฺปิ
ปิฏฺฐิมฺปีติ ฯ สจฺจํ ภควาติ ๔ ฯ วิครหิ พุทฺโธ ภควา อนนุจฺฉวิกํ ๕
#๑ ยุ. พาหมฺปิ ฯ ๒ ม. ยุ. รา. อยํ ปาโฐ นตฺถิ ฯ ๓ ม. คามโมทฺทวาติ ฯ
#ยุ. คามโปทฺทวาติ ฯ ๔ ยุ. อิติ น ทิสฺสติ ฯ ๕ ยุ. อนนุจฺฉวิยํ ฯ