เมนู

วินยปิฏเก มหาวิภงฺคสฺส
ทุติโย ภาโค
____________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
นิสฺสคฺคิยกณฺฑํ
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต ตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา
อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ ฯ
จีวรวคฺคสฺส ปฐมสิกฺขาปทํ
[๑] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลิยํ วิหรติ โคตมเก
เจติเย ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควตา ภิกฺขูนํ ติจีวรํ อนุญฺญาตํ
โหติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภควตา ติจีวรํ อนุญฺญาตนฺติ อญฺเญเนว
ติจีวเรน คามํ ปวิสนฺติ อญฺเญเนว ๑ ติจีวเรน อาราเม อจฺฉนฺติ
อญฺเญเนว ๑ ติจีวเรน นหานํ โอตรนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปิจฺฉา
สนฺตุฏฺฐา ๒ ลชฺชิโน กุกฺกุจฺจกา สิกฺขากามา ๒ เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถํ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อติเรกจีวรํ ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู [๓] ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสุํ ฯ อถโข
ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆํ สนฺนิปาตาเปตฺวา
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจํ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว อติเรกจีวรํ
# ๑ ม. ยุ. อญฺเญน ฯ ๒๒ ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ ๓ ม. ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู
# อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ฯ