เมนู

วินยปิฏเก มหาวิภงฺคสฺส
ทุติโย ภาโค
____________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
นิสฺสคฺคิยกณฺฑํ
อิเม โข ปนายสฺมนฺโต ตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยา ธมฺมา
อุทฺเทสํ อาคจฺฉนฺติ ฯ
จีวรวคฺคสฺส ปฐมสิกฺขาปทํ
[1] เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวสาลิยํ วิหรติ โคตมเก
เจติเย ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควตา ภิกฺขูนํ ติจีวรํ อนุญฺญาตํ
โหติ ฯ ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู ภควตา ติจีวรํ อนุญฺญาตนฺติ อญฺเญเนว
ติจีวเรน คามํ ปวิสนฺติ อญฺเญเนว 1 ติจีวเรน อาราเม อจฺฉนฺติ
อญฺเญเนว 1 ติจีวเรน นหานํ โอตรนฺติ ฯ เย เต ภิกฺขู อปฺปิจฺฉา
สนฺตุฏฺฐา 2 ลชฺชิโน กุกฺกุจฺจกา สิกฺขากามา 2 เต อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ
วิปาเจนฺติ กถํ หิ นาม ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู อติเรกจีวรํ ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ
อถโข เต ภิกฺขู [3] ภควโต เอตมตฺถํ อาโรเจสุํ ฯ อถโข
ภควา เอตสฺมึ นิทาเน เอตสฺมึ ปกรเณ ภิกฺขุสงฺฆํ สนฺนิปาตาเปตฺวา
ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู ปฏิปุจฺฉิ สจฺจํ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว อติเรกจีวรํ
# 1 ม. ยุ. อญฺเญน ฯ 22 ม. อิเม ปาฐา นตฺถิ ฯ 3 ม. ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู
# อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ฯ