เมนู

สาจริยานุสิฏฺฐา ปริสิฏฺฐปริภาสา

[1]

เอกา เนกสฺส รานนฺตู-’ภเยสํ อนฺติมา สรา,

องฺคานุพนฺธา ธาตูนํ-วุจฺจนฺเต’ปิ ยถากฺกมํ;

[2]

ธาตุโน วฺยาญฺชนา ปุพฺเพ-นิคฺคหีตํ สม’นฺติมา,

อิวณฺเณนา’รุธาทีน-มนุพนฺเธน จิณฺหิตํ;

[3]

เสสา’นุพนฺธา สพฺเพสํ-โหนฺตี’ธุ’จฺจารณปฺผลา,

อุจฺจาวจปฺผลา ภาส-นฺตรมฺปตฺวา ภ วนฺติ’ปิ;