เมนู

ตนาทโย

[120]

ตนุ วิตฺถาเร สก สตฺติสฺมิํ-ทุ ปริตาเป สนุ ทานสฺมิํ,

วน ยาจายํ มนุ โพธสฺมิํ-หิ คเต อป ปาปุณนสฺมิํ (หิ,)

กร กรณสฺมิํ(ภวติ)สิ พนฺเธ-สุ อภิสฺสวเน(ตนุ อาทีนิ;)

นิจฺจํ เณณยนฺตา จุราทโยฯ

[121]

จุร เถยฺเย โลก (ธาตุ) ทสฺสเน อกิ ลกฺขเณ,

สิยา ถก ปติฆาเต (ปุน) ตกฺก วิตกฺกเณ;

[122]

ลกฺข ทสฺสนองฺเกสุ (วตฺตเต) มกฺข มกฺขเณ,

ภกฺขา’ทเน โมกฺข โมเจ สุข-ทุกฺข (จ) ตกิรเย;