เมนู

ทิวาทโย

[103]

ทิวุ กีลา วิชิคิํสา โวหารชฺชุติ โถมิเต,

สิวุ ตนฺตูนสนฺตาเน ขี ขเย ขา ปกาสเน;

[104]

กา-คา สทฺเท (ปิ) ฆา คนฺโธ’ปาทาเน รุจ โรจเน,

กจ ทิตฺยํ มุจ โมเจ (อโถ) วิจ วิเวจเน;

[105]

รญฺช ราเค สญฺช สงฺเค ขลเน มชฺช สุทฺธิยํ,

ยุโช สมาธิมฺหิ ลุโช วินาเส ฌา วิจินฺตเน;

[106]

ตา ปาลเน ฉิทิ ทฺเวธากาเร มิท สิเนหเน,

มทุ’มฺมาเท ขิท ทีนภาเว ภิท วิทารเณ;

[107]

สิท ปาเก ปทคเต วิท สตฺตา วิจินฺตเน,

ที ขเย สุปเน ทา (จ) ทาเน ทาตฺว’วขณฺฑเน;

[108]

พุธา’วคมนา’ทีสุ อตฺเถสุ ยุธ ยุชฺฌเน,

กุธ โกเป สุธ โสเจ ราธ หิํสาย สิทฺธิยํ;

[109]

อิธ สํสิทฺธิวุทฺธีสุ สิธ-สาธ (จ) สิทฺธิยํ,

วิธ เวเธ คิธ เคเธ รุธิ อาวรณา’ทิสุ;

[110]

มน ญาเณ ชนุ’ปฺปาเท หน หิํสาคตีสุ (ปิ,)

สินา โสเจ กุป โกเป ตป สนฺตาป ปีณเน;

[111]

ลุปจฺเฉเท รุป นาเส ปกาเส ทิป ทิตฺติยํ,

ทป หาเส ลภ ลาเภ ลุภ เคเธ ขุโภ จเล;

[112]

สมู’ปสม เขเทสุ หร-หิรี (จ) ลชฺชเน,

มิลา คตฺตวีนาเม (จ) คิลา หาสกฺขเย (ปิ จ;)

[113]

ลี สิเลเส ทฺรวีกาเร วา คตี พนฺธเนสุ (จ,)

ลิสิ เลเส ตุส โตเส สิลิสา’ลิงฺคนาทิสุ;

[114]

กิลิส กลิโส’ปตาเป (อโถ) ตส ปิปาสเน,

รุส โรเส ทิส-ทุส อปฺปีติมฺหิ (ทุเว สิยุํ;)

[115]

ยสุปฺปยตเน อสุ เขปเน (ปิ จ วตฺตเต,)

สุส โสเส ภส อโธปาเต นส อทสฺสเน;

[116] สา’สฺสาเท สา’วสาเน (จ) สา ตนูกรเณ (ปิ จ) หา จาเค มุห เวจิตฺเต นห สชฺชนพนฺธเน นห โสเจ ปิหิจฺฉายํ สินิห-สนิห ปีติยํฯ

สฺวาทโย

[117] สุ สวเณ สก สตฺติมฺหิ ขี ขยมฺหิ คิ สทฺทเน,

อป-สมฺภู (จ) ปาปุณเน หิ คติมฺหิ วู สํวเร;

กิยาทโย

[118]

กี วินิมเย จิ จเย ชิ ชเย ญา’วโพธเน,

ถว’ภิตฺถเว กมฺปเน ธุ (อโถ) ปุ ปวเน (สิยา;)

[119]

ปี ตปฺปเณ มา ปมาเณ ขิปกฺเขเป มิ หิํสเน,

มิ ปมาเณ มุ พนฺเธ (จ) ลุ ปจฺเฉเท สิ พนฺธเน

อส ภกฺขเณ (อโถ) คห อุปาทาเน (กิยาทโย;)