เมนู

ชุโหตฺยา’ทโย สทฺวิภาวลุตฺตวิกรณาฯ

[100]

หู ทาเน’(ปิ จ) อาทาเน หวฺยทาเน (จ วตฺตเต,)

หา จาเค กมุ ยาตฺรายํ ทา ทาเน ธา (จ) ธารเณ;

อวิกรณภูวาทโย สมตฺตาฯ

รุธาทโย

[101]

รุธิ อาวรเณ มุจ โมจเน ริจ เรจเน,

สิจ เสเก ยุช โยเค ภุช ปาลนโภชเน;

[102]

กติจฺเฉเท ฉิทิ ทฺเวธากรเณ ภิท วิทารเณ

วิท ลาเภ ลุปจฺเฉเท วินาเส ลิปลิมฺปเน

ปิส สํจุณฺณเน หิสิ วิหิํสายํ (รุธาทโย;)

ทิวาทโย

[103]

ทิวุ กีลา วิชิคิํสา โวหารชฺชุติ โถมิเต,

สิวุ ตนฺตูนสนฺตาเน ขี ขเย ขา ปกาสเน;

[104]

กา-คา สทฺเท (ปิ) ฆา คนฺโธ’ปาทาเน รุจ โรจเน,

กจ ทิตฺยํ มุจ โมเจ (อโถ) วิจ วิเวจเน;

[105]

รญฺช ราเค สญฺช สงฺเค ขลเน มชฺช สุทฺธิยํ,

ยุโช สมาธิมฺหิ ลุโช วินาเส ฌา วิจินฺตเน;

[106]

ตา ปาลเน ฉิทิ ทฺเวธากาเร มิท สิเนหเน,

มทุ’มฺมาเท ขิท ทีนภาเว ภิท วิทารเณ;

[107]

สิท ปาเก ปทคเต วิท สตฺตา วิจินฺตเน,

ที ขเย สุปเน ทา (จ) ทาเน ทาตฺว’วขณฺฑเน;