เมนู

กจฺจายน ธาตุ มญฺชูสา

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

นิรุตฺติ นิกรา’ปาร-ปารวาร’นฺตคํ มุนิํ,

วนฺทิตฺวา ธาตุมญฺชูสํ-พฺรูมิ ปาวจนญฺชสํฯ

โสคตาคม มา’คมฺม-ตํ ตํวฺยากรณานิ จ,

ปาเฐ จา’ปฐิตาเป’ตฺถ ธาตฺวตฺถา จ ปวุจฺจเรฯ

ฉนฺท’หานิตฺถโม’การํ-ธาตฺวนฺตานํ สิยากฺว จิ, ยูนํ ทีโฆ จ ธาตุมฺหา-ปุพฺพม’ตฺถปทํ อปิฯ

[1]

ภู สตฺตายํ ปจ ปาเก คมุสปฺป คติมฺหิ (จ);

สิโลก (ธาตุ) สงฺฆาเต สกิ สงฺกาย (วตฺตเต;)ฯ

[2]

(อโถ) กุก-วกา’ทาเน เก สทฺเท อกิ ลกฺขเณ;

กุ สทฺเท กุจฺฉิเต ฏงฺก ธารเณ มกิ มณฺฑเนฯ

[3]

วกิ โกฏิลฺลยาตฺราสุ สกฺก-ฏีกทฺวยํ คเต;

กกิ โลลตฺตเน ยาเต ตกี (อิธ) คตาทิสุฯ