เมนู

ชินวํสทีปํ

ฯนโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

[1]

มหาทโย โย หทโย’ทโย’ทโย

หิตาย ทุกฺขานุภเว ภเว ภเว,

อกาสิ สมฺโพธิปทํ ปทํ ปทํ

ตมาภิวนฺทามิ ชินํ ชินํ ชินํ; (ยมกพนฺธนํ)