เมนู

ธาตุปาฐ วิลาสินิยา

ฯนโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

[1]

สมฺมาสมฺพุทฺธ สูริโย โย สมฺโพโธ ทโย ทิโต;

ชคุ ปงฺกช สงฺฆาเต โพธยี ปณมามิ ตํฯ

[2]

สทฺธมฺมภานุ โย โลกา โลกํ กตฺวาน ธี ตมํ;

ธํสยี มุนินา สมฺมา ปาตุภูโต นมามิ ตํฯ

[3]

สิลคนฺธสมากิณฺโณ พุทฺโธ สทฺธมฺมหาย โย;

สงฺฆโตยรุโห ปาณ ลี โตเสสิ นมามิ ตํ-

[4]

นตฺวา มม ครุํวาสิ ปทุมาราม นามกํ;

ปาฬิํ นิสฺสาย กสฺสา หํ ธาตุปาฐวิลาสินิ-

[5]

อิมญฺหิ คนฺถกรณํ สตฺถาคมนเย รโต;

มูกลํคมุ สงฺขาเต คาเม สชฺชนการิเต-

[6]

สุวิสุทฺธารามนาม วิหารมฺหิ นิวาสโก;

ตสฺมิํ ปธาน เถโร สิ กตญฺญู สนฺตวุตฺติ โย-

[7]

คุณาลงฺการนาโม โส เถโร เถรนฺวเย รโต;

ยาจิ มํ อภิคนฺตฺวาน มิตฺโต เม วงฺกมานโสฯ

[8]

พุทฺโธ เหสฺสํ ยทา โลเก นิทฺเทโส หํ ตทา อิติ;

ปาปุณิสฺส มหงฺการํ โก วาโท ปนิ หนฺตเร-