เมนู

ทาฐาวํโส

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

[1]

วิสารทํ วาทปถาติ วตฺตินํ,

ติโลกปชฺโชตมสยฺหสาหินํ;

อเสส เญยฺยาวรณปฺปหายินํ,

นมามิ สตฺถารมนนฺตโคจรํฯ

[2]