เมนู

ถุปวํโส

ฯนโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ยสฺมิํ สยิํสุ ชินธาตุวรา สมนฺตา

ฉพฺพณฺณ รํสิ วิสเรหิ สมุชฺชลนฺตา,

นิมฺมาย โลกหิตเหตุ ชินสฺส รูปํ

ตํ ถุปมพฺภุต ตมํ สิรสา นมิตฺวา;

จกฺขามหํ สกล โลก หิตาวหสฺส

ถุปสฺส สพฺพ ชน นณฺทน การณสฺส,

วํสํ สุราสุร นริณฺทวเรหิ นิจฺจํ

สมฺปูชิตสฺส รตนุชฺชล ถูปิกสฺส;

กิญฺจาปิ โส ยติชเนน ปุราตเนน

อตฺวาย สีหฬชนสฺส กโต ปุราปิ,

วากฺเกน สิหฬภเวน’ภิสงฺขมตฺตา

อตฺถํ น สาธหติ สพฺพชนสฺส สมฺมา;

ยสฺมา จ มาคธ นิรุตฺติกโตปิ ถูป-

วํโส วิรุทฺธนย สทฺท สมากุโล โส,

วตฺตพฺพเมว จ พหุมฺปิ ยโต น วุตฺตํ

ตมฺหา อหํ ปุนปิ วํสมิ’มํ วทามิ;

สุณาถ สาธโว สพฺเพ ปริปุณฺณมนากุลํ

วุจฺจมานํ มยา สาธุ วํสํ ถูปสฺส สตฺถุโนติ;

ตตฺถ ถูปสฺส วํสํ วกฺขามีติ เอตฺถ ตถาคโต อรหํ สมฺมา สมฺพุทฺโธ ถูปารโห, ปจฺเจกพุทฺโธ ถูปารโห, ตถาคตสฺส สาวโก ถูปารโห, ราชา จกฺกวตฺติ ถูปารโหติ วจนโต ถูปารหานํ พุทฺธาทีนํ ธาตุโย ปติฏฺฐาเปตฺวา กต เจติยํ อพฺภุนน ตฏฺเฐน