เมนู

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

เวสฺสนฺตราคีติ

[ก]

พาตฺติํสลกฺขณูเปต ,

ทาตพฺพํ ททตํ วร;

เวสฺสนฺตรตฺต มาปาทิ,

สญฺจรํ ภวสาคเรฯ

[ข]

ทฺวนฺทํทฺวนฺทํ สญฺจรนฺตี,

ชนานนฺเท ยโสธีเร;

มทฺทิตฺตํ สมุปาคญฺฉิ,

ตฺวํปิเตน ภวณฺณเวฯ

[ค]

ตุมฺหํทานิ ปวกฺขามิ,

อุปตฺติํ นนฺทินิํ ตหิํ;

ทชฺชหฺโวโว มโมกาสํ,

กวโย ปฺยาภินนฺทถฯ

[1]

เอกนวุเตหิโต กปฺเป,

วิปสฺสีนาม นายโก;