เมนู

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

เวสฺสนฺตราคีติ

[ก]

พาตฺติํสลกฺขณูเปต ,

ทาตพฺพํ ททตํ วร;

เวสฺสนฺตรตฺต มาปาทิ,

สญฺจรํ ภวสาคเรฯ

[ข]