เมนู

นายกกถา

[164]

กสฺสโก วาณิโชมจฺโจ,

สมโณ สุตสีลวา;

เตสุ วิปุลชาเตสุ,

รฏฺฐํปิ วิปุลํ สิยาฯ

[165]

เตสุ ทุพฺพลชาเตสุ,

รฏฺฐํปิ ทุพฺพลํ สิยา;

ตสฺมา รฏฺฐํปิ วิปุลํ,

ธารเย รฏฺฐสารวาฯ

[166]