เมนู

มิตฺตกถา

[113]

กตฺวาน กุสลํกมฺมํ,

กตฺวาจา กุสลํ ปุเร;

สุขิตทุกฺขิตา โหนฺติ,

โส พาโล โย นปสฺสติฯ

[114]

สยํกเตน ปาเปน,

อนิฏฺฐํ ลภเต ผลํ;

เต เม โส เม ชเนนฺตีติ,

ปุนาคุํ กุรุเต ชโฬฯ

[115]