เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

มหารหนีติ

ปณฺฑิตกถา

[1]

มหารหรหํ สกฺย,

มุนิํ นีวรณา ตณฺหา;

มุตฺตํ มุตฺตํ สุทสฺสนํ,

วนฺเท โพธิวรํ วรํฯ

[2]

มุนินา มุนินาเคน,

ทุฏฺฐปพฺพชฺชิตา ชิตา;

ยถา ยถาอสทฺธมฺม-

ปุรณา ปุรณาทโยฯ

[3]

ตถา ตถาคโตวาทา,

นุคเต โลกนีติยํ;

กตโยเคน วิทูนา,

เชยฺโยวานตฺถ การิโนฯ

[4]