เมนู

วสลสุตฺต

[1]

โกธโน อุปนาหีจ,

ปาปมกฺขี จ โย นโร;

วิปนฺนทิฏฺฐี มายาวี,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[2]

เอกชํ วา ทฺวิชํ วาปิ,

โยธ ปาณํ วิหิํสติ;

ยสฺส ปาเณ ทยา นตฺถิ,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[3]

โย หนฺติ อุปรุนฺธติ,

คามานิ นิคมานิ จ;

นิคฺคาหโก สมญฺญาโต,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[4]

คาเม วา ยทิ วา รญฺเญ,

ยํ ปเรสํ มมายิตํ;

เถยฺยา อทินฺนํ อาเทติ,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[5]

โย หเว อิณมาทาย,

วุจฺจมาโน ปลายติ;

น หิ เต อิณมตฺถีติ,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[6]

โยธ กิญฺจิกฺขกมฺยตา,

ปถสฺมิํ วชตํ ชนํ;

หนฺตฺวา กิญฺจิกฺข มาเทติ;

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[7]

โย อตฺตเหตุ ปรเหตุ,

ธนเหตุ จ โย นโร;

สกฺขิปุฏฺโฐ มุสาพฺรูติ,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[8]

โย ญาตีนํ สขีนํ วา,

ทาเรสุ ปฏิทิสฺสติ;

สหสา สมฺปิเยน วา,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[9]

โย 4 มาตรํ ปิตรํ วา,

ชิณฺณกํ คตโยพฺพนํ;

ปหุสนฺโต น ภรติ,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[10]

โย มาตรํ ปิตรํ วา,

ภาตรํ ภคินิํ สสฺสุํ;

หนฺติ โรเสติ วาจาย,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[11]

โย อตฺถํ ปุจฺฉิโต สนฺโต,

อนตฺถ มนุสาสติ;

ปฏิจฺฉนฺเนน มนฺเตติ,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[12]

โย กตฺวา ปาปกํ กมฺมํ,

มามํ ชญฺญาติ อิจฺฉติ;

โย ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[13]

โย เว ปรกุลํ คนฺตฺวา,

ภุตฺวาน สุจิโภชนํ;

อาคตํ นปฺปฏิปูเชติ,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[14]

โย สมณํ วา พฺราหฺมณํ,

อญฺญํ วาปิ วณิพฺพกํ;

มุสาวาเทน วญฺเจติ,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[15]

โย สมณํ วา พฺราหฺมณํ,

ภตฺตกาเล อุปฏฺฐิตํ;

โรเสติ วา น จ เทติ,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[16]

อสนฺตํ โยธ ปพฺรูติ,

โมเหน ปลิคุณฺฐิโต;

กิญฺจนํ นิชิคีสาโน,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[17]

โยจตฺตานํ สมุกฺกํเส,

ปเรจ มวชานาติ;

นิหีโน เสน มาเนน,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[18]

โรสโก กทรีโย จ,

ปาปิจฺโฉ มจฺฉรี สโฐ;

อหิรีโก อโนตฺตปฺปี,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[19]

โย พุทฺธํ ปริภาสติ,

อถวา ตสฺส สาวกํ;

ปริพฺพชํ คหฏฺฐํ วา,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

อฏฺฐหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมฺปนฺนาคตสฺส อุปาสกสฺส ปตฺโต นิกุชฺชิตพฺโพฯ ภิกฺขูนํ อลาภาย ปริสกฺกติ, ภิกฺขูนํ อนตฺถาย ปริสกฺกติ, ภิกฺขูนํ อนาวาสาย ปริสกฺกติ, ภิกฺขูนํ อกฺโกสติ ปริภาสติ, ภิกฺขูภิกฺขูหิ เภเทติ, พุทฺธสฺส อวณฺณํ ภาสติ, ธมฺมสฺส อวณฺณํ ภาสติ, สงฺฆสฺส อวณฺณํ ภาสติ, อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมหิ อฏฺฐหิ องฺเคหิ สมฺปนฺนาคตสฺส อุปาสกสฺส ปตฺตํ นิกุชฺชิตุํฯ

[20]

โย อนรหํ สนฺโต,

อรหาติ ปฏิชานาติ;

โจโร สพฺรหฺมเก โลเก,

ตํ ชญฺญา วสโล อิติฯ

[21]

เอเต โข วสลา วุตฺตา,

มยา เย เต ปกาสิตา;

น ชจฺจา วสโล โหติ,

น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณฯ

[22]

กมฺมุนา วสโล โหติ,

กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณฯ

[23]

ตทมินาปิ ชานาถ,

ยถาเหตํ นิทสฺสนํ;

จณฺฑาลปุตฺโต โสปาโก,

มาตงฺโค อิติ วิสฺสุโตฯ

[24]

โส ยสํ ปรมํ ปตฺโต,

มาตงฺโค ยํ สุทุลฺลภํ;

อาคจฺฉุํ ตสฺสุปฏฺฐานํ,

ขตฺติยา พฺราหฺมณา พหูฯ

[25]

โส เทวยานํ อภิรุยฺห,

วิรชํ โส มหาปถํ;

กามราคํ วิราเชตฺวา,

พฺรหฺมโลกูปโค อหุฯ

คิริํ นเขน ขณสิ,

อโย ทนฺเตภิ ขาทสิ;

ชาตเวทํ ปทหสิ,

โย อิสิํ ปริภาสติฯ

อาเวลิตํ ปิฏฺฐิโต อุตฺตมงฺคํ,

พาหุํ ปสาเรติ อกมฺปเณยฺยํ;

เสตานิ อกฺขีนิ ยถา มตสฺส,

โก เม อิมํ ปุตฺตมกาสิ เอวํฯ