เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

สุตฺตนฺตนีติ

[1]

ปรา ภวนฺตํ ปุริสํ,

มยํ ปุจฺฉาม โคตมํ;

ภวนฺตํ ปุฏฺฐุ มาคมฺม,

กิํ ปราภวโต มุขํฯ

[2]

สุวิชาโน ภวํโหติ,

ทุวิชาโน ปราภโว;

ธมฺมกาโม ภวํ โหติ,

ธมฺมเทสฺสี ปราภโวฯ

[3]