เมนู

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

พาลาวตาร

ปณาม

[ก]

สพฺพํ นิรุตฺติปถปารคตํ สพุทฺธํ,

พุทฺธํ ติโลกติลกํ หตปาปธมฺมํ;

ธมฺมํ วิมุตฺติสุขทํ วิหตาฆสํฆํ,

สํฆํ จ นิจฺจมภิวนฺทิย ทกฺขิเณยฺยํฯ

[ข]

วุทฺธิปฺปตฺโตสฺมิ มุทฺโธ มม วรครโว สีลปญฺญาทิโสเภ,

จนฺทาทิจฺเจว สุทฺเธ วรชินฐปิเต สาสนาพฺเภ ปตีเต;

นิสฺสาเยวา ติเปมา ปณมิย สิรสา นิจฺจเมสํ สริตฺวา,

ปาทมฺโภเช คุณคฺเค หตทุริตมโล อานุภาเวน ตสฺสาฯ

[ค]

โปราณ สีหฬ ปทตฺถ วินิจฺฉยญฺจ,

สพฺพมฺปิ มาคธนิรุตฺตินยํ ปสตฺถํ;

อญฺญญฺจ เนกวิธ สกฺกต สทฺทสตฺถํ,

ปารมฺปราภต มตญฺจ นิสมฺม สมฺมาฯ

[ฆ]

พาลาวตาร วรมาคธ สทฺทสตฺเถ,

ทุพฺโพธ เนกปทอตฺถ วินิจฺฉเยน;

อตฺถาย อาธุนิก พาลปรมฺปราย,

พาลาวตาร วรคณฺฐิปทํ กริสฺสํฯ

[ง]

นิจฺจํ เย เมตฺถ พาลา วรหทยยุตา สุฏฺฐุ นิกฺขิตฺตเนตฺตา,

ปุณฺเณ นานานยานํ สุรตรุสทิเส ธีรปาสํสิเย เว;

คมฺภีรํ ทุตฺตรํ เต ชินวจนุทธิํ ติณฺณถามา ภเวยฺยุํ,

ลทฺโธปายา จ จนฺทํ ตทิตรปจุรํ สกฺกตํ โสตุกามาฯ

[จ]

คนฺถนิปฺผตฺติยา เสส – ทุกฺกรตฺตํ ยถาวโต;

ชานนฺติ กุสลา ธีรา, เนกสตฺถนฺตราทิสุ;

คนฺเถสุ คุณโทสมฺปิ, เตเยว วิทุรา สทาฯ

[ฉ]

ตสฺมา เอตฺถ ปมาทาทิ – โทสเลโส ภเว ยทิ;

โปราณาเจรลทฺธีหิ, วิโลมํ วา ภเวยฺย เจฯ

[ช]

คนฺถนฺตรํ วิคาเหตฺวา, วิจาเรตฺวา ปุนปฺปุนํ;

ยุตฺติเมว จ คณฺหนฺตุ, หุตฺวา วีมํสพุทฺธิกาติฯ

ปณาม

[1] พุทฺธํ ติธา ภิวนฺทิตฺวา, พุทฺธมฺพุช วิโลจนํฯ

พาลาวตารํ ภาสิสฺสํ, พาลานํ พุทฺธิวุทฺธิยาฯ

1. สนฺธิ กณฺฑ

สญฺญา

[2] อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํฯ